cele_dla_klimatu

W listopadzie 2018 roku, Komisja Europejska przedstawiła „Strategiczną długoterminową wizję zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE”. Według tego dokumentu do roku 2050 konieczne jest jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce a w przypadkach gdy nie jest to możliwe – zrównoważenie emisji CO2 poprzez zwiększanie jej pochłaniania.

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach, takich jak:

 • efektywność energetyczna,
 • energia ze źródeł odnawialnych,
 • czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność,
 • konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura i połączenia międzysystemowe,
 • biogospodarka i naturalne pochłanianie dwutlenku węgla,
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Długoterminowa wizja strategiczna Komisji Europejskiej stanowi zaproszenie do wzmożonego wysiłku na rzecz ochrony klimatu dla wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstw, które mają duży wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadając istotny potencjał w zakresie redukcji emisji. Wiele przedsiębiorstw kupuje energię pochodzącą z paliw kopalnych, nie wykorzystuje materiałów z recyklingu, czy używa surowców, których pozyskanie jest energochłonne, tym samym zanieczyszczając środowisko.

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE
TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ

Europejski Zielony Ład
- Green Deal

Wprowadzony w 2019 przez Komisję Europejską, w celu przekształcenia UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

 • która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów
 • w której żadna osoba i żaden region nie pozostaną w tyle
 • której celem będzie ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE
 • która stawia na ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem

Pakiet klimatyczny Fit for 55

Zaprezentowany w lipcu 2021, zaostrzający ustalenia Zielonego Ładu i rozszerzający go o dodatkowe cele do osiągnięcia do 2030 roku, w tym m.in.:

 • zmniejszenie emisji CO2o 55% w stosunku do 1990 roku
 • zwiększenie efektywności energetycznej do 36-39%
 • zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii do 40%
 • handel uprawnieniami do emisji EU ETS – rozszerzenie systemu o budownictwo, transport lądowy (tzw. mini ETS) oraz transport morski i powietrzny
 • węglowy podatek graniczny (CBAM)
 • elektromobilność – redukcja emisji o 55% dla aut osobowych i o 50% dla dostawczych
 • dostosowanie polityki podatkowej do Europejskiego Zielonego Ładu
 • zalesianie – pochłonięcie 310 mln ton emisji CO2 poprzez zasadzenie 3 mld drzew na terenie UE
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny – łagodzenie skutków transformacji

Polityka Energetyczna Polski
do 2040 r. (PEP2040)

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczący transformacji energetyczno-klimatycznej Polski w oparciu o trzy filary oraz 8 celów szczegółowych.

 • I filar: sprawiedliwa transformacja, wsparcie rejonów węglowych, redukcję ubóstwa energetycznego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową czy termomodernizacją budynków.
 • II filar: budowa zeroemisyjnego system energetycznego, zakładającego wdrożenie między innymi energetyki jądrowej, morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie roli energetyki obywatelskiej.
 • III filar: dążenie do osiągnięcia dobrej jakości powietrza, poprzez transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz inwestycje w budownictwo pasywne i zeroemisyjne.