snk
SNK1

Oferujemy przygotowanie strategii neutralności klimatycznej dla przedsiębiorstwa obejmującej:

  • analizę otoczenia prawnego i wymagań zewnętrznych w zakresie: oddziaływania na środowisko naturalne i zmiany klimatyczne, adaptacji do zmian klimatu oraz efektywności energetycznej,
  • ocenę stanu istniejącego i prognozę zmian zapotrzebowania na energię firmy,
  • opracowanie scenariuszy osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • propozycję harmonogramu i długoterminową projekcję kosztów realizacji dla zaproponowanych scenariuszy.

Strategia neutralności klimatycznej będzie wyznaczała kierunki rozwoju oraz zakres i sposób realizacji działań w celu optymalizacji wykorzystania energii, surowców i zasobów, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń oraz maksymalnym wykorzystaniu możliwości zastosowania OZE.

Jednym z istotniejszych elementów dążenia do neutralności klimatycznej jest redukcja śladu węglowego w przedsiębiorstwie. Oferujemy analizę śladu węglowego w celu poznania realnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Metoda wyznaczania śladu węglowego opiera się na analizie cyklu życia produktu: od wydobycia surowców po dostarczenie gotowych produktów do klienta lub nawet do ich utylizacji. Świadomość emisyjna poszczególnych produktów, surowców, ale również i procesów pozwala zwrócić większą uwagę na to, jakie działania firmy są najmniej korzystne dla środowiska. Analiza śladu węglowego będzie obejmować wskazanie elementów procesu działalności przedsiębiorstwa, które mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Identyfikacja najbardziej emisyjnego elementu w procesie działalności firmy będzie warunkować dalsze działania w zakresie ochrony środowiska oraz wskazywać efekty w zakresie poprawy efektywności środowiskowej danego podmiotu.

snk2