zr
ZR1

Zarządzanie ryzykami

Otoczenie w którym funkcjonują duże firmy wymusza wzrost znaczenia dobrych praktyk w biznesie. Wobec nacisków głównych interesariuszy, w tym opinii publicznej, klientów, dostawców oraz organizacji pozarządowych, Zarządy spółek są zainteresowane ograniczaniem ryzyk powstających w obszarach zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie niefinansowe

Ostatnie miesiące przyniosły znaczny wzrost znaczenia raportowania niefinansowego w przedsiębiorstwach. Zarządy coraz odważniej wdrażają w swoich strukturach strategie ESG (z ang. Environemental. Social, Governance), powołują dedykowane ku temu zespoły w obszarach związanych z oddziaływaniem na środowisko, ładem społecznym oraz korporacyjnym. Wielką rolę w tym obszarze odgrywa również zachowanie rynku funduszy inwestycyjnych, zainteresowanych zrównoważonym inwestowaniem.

We współpracy z naszymi partnerami oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ryzykami zrównoważonego rozwoju oraz raportowaniem ESG, w tym:

  • Przeprowadzenie procesu identyfikacji i oceny ryzyk zrównoważonego rozwoju,
  • Przygotowanie treści raportu podsumowującego proces ryzyk zrównoważonego rozwoju (opis zgodny z wymaganiami CSRD oraz taksonomii w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wyszczególniający ryzyka klimatyczne),
  • Proponowane podejście do zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze schematem rekomendowanym w Wytycznych TCFD oraz wymaganiami CSRD
  • Rekomendacje dotyczące włączenia ryzyk zrównoważonego rozwoju w system zarządzania ryzykiem w organizacji,
  • Identyfikację istotnych tematów zgodnie z zasadą podwójnej istotności (double materiality) ujętej w CSRD,
  • Wybór tematów oraz wskaźników do ujawnienia zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi oraz najlepszymi standardami i praktykami rynkowymi (np. GRI),
  • Przygotowanie treści raportu ESG/ zrównoważonego rozwoju zgodnego z aktualnie obowiązującymi podmiot raportujący regulacjami oraz najlepszymi standardami i praktykami rynkowymi.
ZR2